top of page

GDPR och Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Viraliv AB, org. nr xxxxxx–xxxx, (nedan ”Viraliv”) bedriver vårdbemanning och möjliggör för fysiska personer att genom bemanning via Viraliv bli matchade med intressanta jobb. För att göra detta behöver vi samla in och behandla en del personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du samtycker till att registreras i vår kandidatbank för vårdtjänster. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att samtycka till att du registreras i vår kandidatbank accepterar du denna personuppgiftspolicy och att dina personuppgifter behandlas på sätt som beskrivs nedan. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du överför dina personuppgifter.

 

Denna policy kan ibland behöva ändras eller uppdateras. Du kommer i så fall informeras om detta på lämpligt sätt för att ge dig möjlighet att ta ställning till ändringen innan den börjar gälla.

1  Viraliv TAR VÄL HAND OM DINA UPPGIFTER
Viraliv är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter som behandlas enligt denna policy. Du kan alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt sätt hos oss.
Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor kring dina personuppgifter, genom att maila
oss på Info@Viraliv.se eller genom att ringa oss på 08-52 52 88 00.

 

PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN OM DIG

Person- och kontaktinformation. Namn, födelsedatum, personnummer, e- postadress, telefonnummer, postadress.Uppgifter om din profil. Kompetens, språkförmåga, CV, tidigare och relevanta arbetserfarenheter, andra erfarenheter, akademisk bakgrund, betyg, utskrifter, professionella certifieringar, arbetsförhållanden och anställningsform, rekommendationsbrev och annan information du lämnar till oss i samband med din registrering i vår kandidatbank eller under en rekryteringsprocess. Utdrag och utlåtande från myndigheter och tillhörande databaser såsom Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och socialstyrelsen. Digitala uppgifter från användning av hemsidan eller annan digitala portaler tillhörande Viraliv.Viraliv samlar in olika typer av uppgifter om dig när du samtycker till att registreras i vår kandidatbank för vårdtjänster. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Vårt ultimata syfte är att du ska få möjlighet att hitta ett nytt spännande jobb som du trivs med! Vi möjliggör detta på olika sätt. För att vi ska kunna matcha din profil med rätt tjänst behöver vi viss information om dig. Du kan alltid välja att inte ge oss uppgifter, men det kan försvåra eller omöjliggöra förmedling av ett specifikt uppdrag. Under rekryteringsprocessen samlar och behandlar vi personuppgifter om dig. Beroende på omständigheterna kan sådana personuppgifter innehålla de kategorier av uppgifter som anges nedan. Observera att exemplen listade under varje kategori inte är uttömmande. Intervju- och referensdata. Noteringar under intervjuer och referenser, bedömning av kompetens, aktuella och historiska lönedetaljer tillsammans med löneanspråk, förväntningar och annan information som du eller dina referenser ger oss.

Testresultat. Information och resultat från alla tester du utför under rekryteringsprocessen, t.ex. relaterade till din personlighet, intelligens och färdigheter.

 

Övriga uppgifter. Viraliv kan också samla in och bearbeta all annan relevant information du delar med oss om dig själv under din ansökan. Till exempel om din interaktion med oss, inklusive detaljer om våra kontakter med dig, till exempel via e- post, telefon eller personligt (som datum, tid och ämne för samtalet).

 

Känslig data. Vi samlar endast känsliga personuppgifter (som ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion, hälsa eller liknande) om det finns en tydlig anledning till det. Till exempel om du har fysiska begränsningar eller speciella behov som kräver att vi gör specifika överväganden under rekryteringsprocessen. Vi gör det för att våra kandidater ska kunna söka jobb hos oss och se till att vi överensstämmer med lagstadgade skyldigheter som ställs på oss när det gäller vår anställning. Eftersom epostkommunikation inte alltid är säker rekommenderar vi att du inte inkluderar känsliga uppgifter i dina e-postmeddelanden till oss.
Personuppgifterna samlas som regel in i följande steg (observera att exemplen listade under varje kategori inte är uttömmande):
Vi söker aktivt efter lämpliga kandidater till de tjänster som vi bemannar. Detta sker bland annat via sociala medier (exempelvis Linkedin), tips från vänner, lärare, klasskamrater, kollegor och offentliga register. Vi kontaktar därefter potentiella kandidater via telefon, sms, eller mail för att efterfråga intresse för att registreras i vår kandidatbank.
När vi kontaktar dig och om du är intresserad av att vara med i vår kandidatbank kommer vi att efterfråga Person- och kontaktinformation och Uppgifter om din profil enligt ovan. Vi efterfrågar även information om vad du vill jobba med och var. Om du inte är intresserad av att vara med i vår kandidatbank kommer vi radera dina samtliga uppgifter hos oss med undantag för sådana grundläggande uppgifter som krävs för att vi ska undvika att kontakta dig på nytt med en liknande förfrågan.
När du gått vidare till intervju för en viss tjänst kommer Intervju- och referensdata och i förekommande fall Testresultat enligt ovan inhämtas.

 

När du blir anställd av oss kommer vi utöver nu nämnda information även att begära in all information som krävs för att anställningsavtal ska kunna ingås, såsom skattetabell, kontonummer mm.När du hanterar din profil på vår hemsida samlas enhetsinformation in från din dator (eller mobila enhet), till exempel IP-adress, språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för ditt besök i vår kandidatbank. Denna information samlas in med hjälp av cookies.

3  HUR DINA UPPGIFTER SAMLAS IN

Merparten av alla uppgifter lämnar du själv till oss, till exempel när du registreras i vår kandidatbank eller i samband med intervjuer. Det är frivilligt att lämna uppgifter och du kan alltid välja att inte ge oss viss information. En del uppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter, måste du dock lämna för att kunna registreras i vår kandidatbank. Om du inte tillhandahåller begärda personuppgifter kan det påverka eller hindra oss från att utvärdera din lämplighet för en viss tjänst eller betrakta dig som kandidat.

 

Viraliv kan också samla personuppgifter om dig från tredje part, till exempel professionella rekryteringsföretag, dina referenser och tidigare arbetsgivare. Ibland kan vi också få personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, till exempel din Linkedin och annan allmänt tillgänglig information.

 

4  SÅ HÄR ANVÄNDS DINA UPPGIFTER
Viraliv använder dina personuppgifter på ett lagenligt rekryteringssätt. De viktigaste stegen är samling, utvärdering, kontakter. Vi måste behandla dina personuppgifter för att vidta åtgärder på din förfrågan innan vi träffar ett avtal med dig och kan också behöva behandla dina uppgifter för att ingå ett avtal med dig angående anställningen. Vi har också ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter under rekryteringsprocessen och för att föra register över processen.
Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra vår bemanning av vårdtjänster. Viraliv behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 

För att tillhandahålla bemanningstjänster. Dina personuppgifter kommer framförallt att behandlas för att kunna möjliggöra bemanning av vårdtjänster. Till exempel används dina personuppgifter för att koppla samman dig med intressanta jobb. Enhetsinformation används för att säkerställa att innehåll presenteras på bästa sätt för dig och din enhet.

 

För att utvärdera dig som kandidat. Om du registrerar dig i vår kandidatbank, kommer dina kontouppgifter och uppgifter om dina kvalifikationer att användas för att utvärdera din lämplighet för en viss tjänst. För att kunna erhålla anställning hos Viraliv måste du även ha fyllt 18 år och ha rätt att arbeta i Sverige. Ditt personnummer (eller samordningsnummer) och dina legitimations- och passuppgifter kommer användas för att säkerställa detta. Behandlingen behövs för att avgöra om du ska få lov att utförauppdrag samt för andra berättigade intressen, bland annat Viralivs och Uppdragsgivares intressen av att du är lämplig och kvalificerad för rollen.

För att kommunicera med dig. Dina kontaktuppgifter (bl.a. e-post och telefonnummer) kan komma att användas för att meddelanden till dig, till exempel om nya uppdrag som skulle kunna passa dig. Detta görs för att tillhandahålla dig bemanningstjänster och för andra berättigade intressen, bland annat Viralivs intressen av att förmedla uppdrag.

 

För att tillhandahålla support. Dina personuppgifter kan behöva användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem i samband med bemanningstjänst eller ett uppdrag. Detta görs för att kunna tillhandahålla bemanningstjänster och för andra berättigade intressen, bland annat Viralivs intressen av att Viralivs system för uppdragsförmedling fungerar felfritt för att kunna förmedla uppdrag till dig.

 

För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara.
Statistik kan till exempel röra återkommande typer av uppdrag, genomsnittliga priser, samt åldersfördelning och geografisk spridning av personer som är registrerade i vår kandidatbank. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat Viralivs intressen av att utveckla och förbättra sina tjänster och deras användning.

 

För att utveckla och förbättra tjänsterna. Enhetsinformation och samlad statistik kan komma att användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Viralivs tjänster och användarupplevelsen. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat Viralivs intressen av att utveckla och effektivisera sina tjänster.

 

5 SÅ LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER

Dina personuppgifter sparas bara så länge uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Tyvärr går det inte att på förhand ange exakt hur länge detta är för alla uppgifter. Generellt sett sparas din person- och kontaktinformation så länge som du är intresserad av att vara registrerad i vår kandidatbank.

Personuppgifter som behandlas på basis av ditt samtycke raderas om du återkallar ditt samtycke. Notera att detta inte påverkar Viralivs rätt att behandla uppgifterna innan återkallelsen.

Dina personuppgifter kan dock ibland behöva sparas en längre tid, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning samt diskrimineringslagstiftning. Om dina uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter och inget annat. Överflödiga uppgifter anonymiseras och sparas efter att ändamålet med uppgifterna uppfyllts.

Din profil i vår kandidatbank sparas så länge du inte skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter med hänsyn till ovan angivna syften. Observera att en person kan vara intressant för framtida tjänster och för detta ändamål kan vi lagra dennes personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar. Om du önskar att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna under punkt 1 ovan.

 

6  DINA UPPGIFTER DELAS MED ANDRA
Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

 

Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos Viraliv, men bara personer som behöver tillgång till dem för att kunna utföra sina jobb.

 

Uppdragsgivare. Delar av dina personuppgifter kommer att delas med kundföretag som önskar att erbjuda dig ett uppdrag. Dessa kommer att få ta del av ditt CV samt vår bedömning av dina kompetenser (endast vid samtycke).

 

Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter kan behöva överföras till eller delas med utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till oss. Dessa företag får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss.

 

Myndigheter. Viraliv kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

 

Försäljning. Viraliv kan komma att komma att dela dina personuppgifter till en potentiell köpare av Viralivs verksamhet eller tillgångar. Givetvis kommer vi däremot aldrig att sälja dina personuppgifter separat till en tredje part, om du inte godkänt det.

 

7  DINA UPPGIFTER KAN BEHANDLAS UTANFÖR EU/EES
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i undantagsfall komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av . I så fall kommer vi se till vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

8  COOKIES
Som många andra, använder Viraliv cookies och liknande tekniker för att samla in enhetsinformation. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy. Du kan kontrollera inställningarna för cookies i din webbläsares inställningar.

9 DINA RÄTTIGHETER

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss. Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter.

 

Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste vi antingen bevisa att det finns berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen. Du kan alltid kontakta oss för att få mer information om den intresseavvägning som har gjorts.

 

Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Den första kopian är gratis. För ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift.

 

Du har även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

 

Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna.

 

Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts. Till exempel kan legala skyldigheter hindra oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att omedelbart radera dina uppgifter.

 

10 KLAGOMÅL

Du har rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på www.datainspektionen.se.

bottom of page